Lean IT Foundation


Det saknas startdatum för denna kurs för tillfället.

 Antal dagar: 2

Pris: 16900kr (ex moms)

Certifieringskostnad (2250kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
 
På kursen Lean IT Foundation, framtagen av Lean IT Association (LITA), får du lära dig grunderna i Lean och hur Lean kan tillämpas i en IT-organisation. Under kursen varvas teori med praktiska exempel och övningar relaterad till IT-organisationers verksamhet. Du får bl.a. lära dig hur Lean IT kan bidra till en kund- och värdeorienterad företagskultur där medarbetarna är delaktiga i att ständigt förbättra tjänster och att leverera hög kvalitet och engagerar sig i Lean IT-processer. Kursen avslutas med en frivillig certifiering.
 
Målgrupp
 
Kursen riktar sig till chefer, ledare eller specialister som arbetar i en IT-organisation och som deltar i eller är ansvariga för förbättringsaktiviteter/projekt. 
 
Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskapskrav, men grundläggande kunskap om IT-organisationer är en fördel.
 
Lean IT hjälper IT-organisationer att säkerställa att de tillhandahåller så bra tjänster som möjligt för sina kunder. Genom att förstå kundnyttan, vilka processer som levererar det värdet, hur man hanterar prestanda, sättet att organisera sig och vikten av rätt attityd och beteende, blir IT-organisationer hjälpta att utveckla en kultur som främjar kontinuerlig förbättring. Lean IT är ett komplement till övriga metoder och praxis. 
 
På kursen Lean IT Foundation får du lära dig grunderna i Lean och hur Lean kan tillämpas i en IT-organisation. Under kursen varvas teori med praktiska exempel och övningar relaterad till IT-organisationers verksamhet. Du får bl.a. lära dig hur Lean IT kan bidra till en kund- och värdeorienterad företagskultur där medarbetarna är delaktiga i att ständigt förbättra tjänster och att leverera hög kvalitet och engagerar sig i LeanIT-processer. 
 
Kursmaterial
 
Deltagarna får ett kursmaterial i elektronisk format. Kursmaterialet är på engelska.
 
Antal deltagare
 
Kursen är utvecklad för grupper om 14 personer.
Kurslängd
 
Två dagar: kl 09.00– 16.00. Dag två avslutas med en frivillig certifiering.
 
Språk
Kursen ges på svenska med kursmaterialet på engelska. Certifieringen görs på engelska.
 
Målsättning
 
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
• Principerna bakom Lean-filosofin
• Vikten av att förstå och leverera kundvärde
• Det sätt som Lean ser på processer och slöseri (waste) 
• Hur man mäter prestanda och de avgörande faktorerna för prestanda
• De organisatoriska krav som ställs vid Lean-införande, inklusive användning av visuella verktyg 
• Vilket beteende och attityd som är nödvändigt för Lean för bli framgångsrikt i en IT-organisation
• DMAIC problemlösningsmodellen
• Hur Lean-principerna kan tillämpas inom en IT-organisation
 
Kursen omfattar följande delar
 
 
 
 
Introduktion
 
• Historisk utveckling av Lean och vikten av Toyota Production System
• De vägledande principerna inom Lean: kundvärde, värdeflöde, flöde, pull och perfektion
• Koncepten waste (muda), variabilitet (mura) och överbelastning/oflexibilitet (muri)
• Klassificering av aktiviteter: värdeskapande, icke-värdeskapande men nödvändiga eller icke-värdeskapande och eliminerbara och då särskilt relaterat till specifika IT-aktiviteter så som att lösa incidenter, utveckla applikationer, testning
• Plan-Do-Check-Act-cykeln som generisk metod för kvalitetsförbättringar
• Definitionen av Lean IT
• Lean IT:s olika dimensioner: Kund, process, prestanda, organisation och attityd & beteende
 
Lean IT:s dimensioner
 
Kunden
• Voice of the Customer (VoC) och olika typer av kunder
• Typer av kundvärden
• Konceptet Critical to Quality (CTQ)
• Sätt att analysera VoC
• Källor till möjligheter till ständiga förbättringar: Voice of the Customer, Voice of Business, Voice of the Process, Voice of the Regulator
 
Process
• Definitionen av en process och de grundläggande processerna i en organisation
• En process huvudkomponenter: mål, resultat, input, genomströmning, output, kund
• Koncepten Push och Pull
• Definitioner av SIPOC-modellen
• Aspekter av värdeflöden (VSM), inklusive identifiering av slöseri i VSM och att lägga till mätetal till VSM
• Viktiga mätetal i en process
• Värdeförbättringar i processer
 
Prestanda
• Definition av prestanda, till skillnad från resultat
• Definition och krav på ett nyckeltal (key performance indicator, KPI)
• Effektivitet i processcykeln (PCE), en metod för att förstå tidsutnyttjande. Vikten av tid i en IT-organisation
• Kombinationen av nyckeltal, tid och kunskaper och förmågor för att styra prestanda
 
Organisation
• Krav på organisationen för att kunna införa en Lean IT-struktur
• Organisationsprincip: kundorientering och snabb kommunikation
• Mål för ledningen för att stärka medarbetarna
• Koncept och komponenter i prestandadialogen
• Koncept och mål för visuell hantering inklusive användningen av tavlor (dag, vecka och Kaizen/förbättringar)
• Kanbans roll i visuell hantering
Beteende & attityd
• Kännetecken för Leans tankesätt. Bemyndiga individer att stoppa produktionen (Jidoka/Andon)
• Typer av Lean-beteenden, kvalitet vid källan (Right First Time)
• Ledarskapets roll i en Lean-miljö
• Lean-ledarskap – Gå och titta efter, fråga varför, visa respekt
• Förändringsprocessen (Value of despair) i relation till människors förväntningar över tid (Kubler-Ross)
 
Problemlösning / Kaizen
 
• Definition av Kaizen och Kaikaku som de två formerna av förbättring inom Lean 
• Översikt över DMAIC-metodens fem steg (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)
• Define: Definitionen av ett problem
• Measure: Definitionen av ett Pareto-diagram och hur det används
• Analyse: Definitionen av ett Ishikawa (fisken) diagram och hur det används. 5 Varför-metoden för grundorsaksanalys
• Improve: Inputs till. VoC (Voice of the Customer), VoB (Voice of the Business, VoP (Voice of the Process), VoR (Voice of the Regulator)
• Control: Förklara Poka Yoke som ett sätt att hindra misstag från att hända 
• A3-metoden
 
Lean IT Foundation-examen
 
• Förberedelse för prov