ITIL® v3 Foundation (Engelsk terminologi)


Det saknas startdatum för denna kurs för tillfället.

Priser: 16450 SEK (exkl moms) 

Certifiering: 2100 SEK (exkl moms) 

Kursen är på 3 dagar och ger deltagarna grundläggande kunskap i ITIL® och IT Service Management.
ITIL® är en sammanställning av erfarenheter  från företag över hela världen, och de redogör för hur ett företag kan få struktur och kontroll i såväl organisationen som på arbetssätt för att beskriva, designa och leverera sina IT-tjänster på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt.
 
ITIL® v3 lanserades under 2007 och den tydliggör hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt. Sedan dess har IT och affärsverksamheten mognat vilket har resulterat i att det under 2011 kom en uppdatering av materialet;  förtydliganden, korrigeringar och kompletteringar med fokus på tjänsteleveransen. BiTA:s kurs ITIL® Foundation är en bra start för företag som vill komma vidare med att utveckla sin IT-organisation och dess arbetssätt, och som vill förbättra leveransen av deras IT-tjänster.
 
Deltagarna får grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar. De får det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa  företagets arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet IT Service Management ställer.

 

Målgrupp
Ansvariga för IT-leveranser och övriga som söker kunskap om Service Management.
 
Förkunskapskrav
Inga

ITIL®, IT Infrastructure Library, är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. ITIL beskriver hur ett företag kan få struktur, kontroll och planering i såväl organisation som arbetssätt för att beskriva, designa och leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år. Under 2007 lanserades en uppdatering av praxisen, i dagligt tal kallad ITIL version 3, som ytterligare förtydligar hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt.

BiTA:s utbildning i ITIL® är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar och det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa ett företags arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet ITSM ställer.

Utbildningen är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är egenutvecklat och på engelska. Kursledaren kommer dock att prata svenska.

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.
 
Kurslängd
Tre heldagar: 9.00 – 16.00, inkl certifiering.
 
Språk
Kursen genomförs med kursmaterial på engelska men kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

• ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten och huvudprinciperna för IT Service Management
• IT Service Management som en praxis
• Service Lifecycle och dess olika delar
• Nyckelprinciper och modeller, och generella koncept
• Processer, roller och funktioner beskrivna i ramverket

Kursens innehåll

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

• ITIL:s bakgrund och utveckling

Service Management som en praxis
• Vad konceptet praxis innebär
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Förståelse av begreppen funktioner, roller och processer
• Förklaring av processmodellen och de olika delarna i modellen

Service Lifecycle
• Genomgång av Service Lifecycle
• Beskrivning av ITIL och dess beståndsdelar
• Förklaring av mål, syfte och affärsnytta med:
- Service Strategy
- Service Design
- Service Transition
- Service Operation
- Continual Service Improvement

Nyckelprinciper och modeller
• Service Strategy
- De viktigaste begreppen och hur de är kopplade till tjänstebegreppet
• Service Design
- Förstå betydelsen av fyra P för Service Management
- De fem aspekterna av Service Design
• Service Transition
- Den viktigaste modellen enligt Service Transition
• Service Operation
- IT-tjänster kontra teknikkomponenter
- Stabilitet kontra lyhördhet
- Tjänstens kvalitet kontra tjänstens kostnad
- Reaktivitet kontra proaktivitet
• Continual Service Improvement
- Modell för att hantera kvalitetsförbättringar
- Förklaring av CSI-modellen
- Mätningar

Processer
• Service Strategy
- De fyra huvudaktiviteterna i processen Service Strategy
- Syften och roller för Service Portfolio Management, Demand Management och Financial Management
• Service Design
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Service Level Management
- Syften och roller för Service Catalogue Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, Capacity Management och IT Service Continuity Management
• Service Transition
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Change Management
- Syften och roller for Service Asset and Configuration Management, Release and Deployment Management
• Service Operation
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Incident Management
- Syften och roller för Event Management, Request Fulfilment, Problem Management och Access Management
• Continual Service Improvement
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för processen ”7 step improvement”

Funktioner
• Förklara roll, syfte, organisatorisk struktur, bemanning och mätetal för Service Desk
• Roll och syfte och organisatorisk överlappning för funktionerna Technical Management, Application Management, IT Operations Management

Roller
• Ansvar och uppgifter för Processägare och tjänsteägare
• RACI-modellen

Tekniker och arkitekturer
• Tekniker och stöd för Service Management
• Service Automation

 

ITIL® Foundation tillhandahålls av BiTA Service Management AB, ackrediterad av PEOPLECERT