Certifierad Supportchef


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Utbildningen Certifierad Supportchef riktar sig till dig som har en ledarroll i en supportverksamhet. Det kan vara som chef, koordinator eller teamledare för en Servicedesk/helpdesk eller i en supportfunktion. Utbildningen utvecklar ditt supportledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll.
 
Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din supportroll och i din viktiga uppgift att ge kunder och verksamhet så effektiv och bra support som möjligt samtidigt som du har dina medarbetare som trivs med sitt arbete. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av att agera i rollen och ämnena som behandlas kopplat till detta.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.
 
Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 3-4 veckor mellan varje tillfälle.
 
Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra, planera och förstå din verksamhet och dina kunder och att arbeta med planering, genomförande, effektivisering, utvärdering och vidareutveckling av ditt arbete och din funktion. Du utvecklar din förmåga att:
 • Arbeta med alla processer som är involverade i support och kundstöd
 • Definiera upp och förändra strukturer för support
 • Samla in och samordna verksamhetsbehov
 • Resursallokera för identifierade behov och ansvara för leverans och uppföljning
 • Arbeta med IT-strategiska och supportstrategiska frågor, enligt gott ledarskap
 • Förstå tjänsteleveranser, förvaltningsstyrning och tydliga SLAer
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på det projekt som du valt att genomföra under kursen.
 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med eller ska arbeta i en ledarskapsroll inom support där arbete med och runt support och kundservice centrala. Det kan vara supportchefer, teamledare inom support, gruppchefer eller personer med andra supportkopplingar.
 
Ditt arbete består av att i en supportorganisation, leda, organisera, planera ett supportarbete på kort och lång sikt och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för era kunder och verksamheter. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT-support som utgångspunkt och optimal verksamhets- och kundnytta som mål.
 
Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en verksamhet eller på IT och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.
 

Förkunskapskrav

Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara ledare av IT-stöd för en verksamhets räkning.
 

Omfattning

Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 
Kursen innefattar också en coachingdel där kursledaren vid ett antal tillfällen efter kursen, upp till 5 timmar, kommer att vara tillgänglig för dig och coacha dig i ditt dagliga arbete.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på det projekt som du valt att genomföra under kursen.
 
 

Kursmaterial

Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är till största delen på svenska.
 

Språk

Svenska
 

Målsättning

Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
 • Arbetar med och utvecklar ditt supportledarskap
 • Arbetar med målstyrning och sätter mål
 • Arbetar och leder mot tydliga mål
 • Förmedlar och fångar upp verksamhetens behov support och IT-stöd
 • Använder ITIL och de supportnära processerna på ett optimalt sätt
 • Arbetar med att skapa och exekvera uppsatta planer
 • Arbetar med tjänster och tjänstenivåavtal, sk SLAer
 • Resursallokerar och kompetensförsörjer din supportorganisation,
 • Leder i förändring, motiverar och kommunicerar och genomför konstruktiva möten
 • Förstår skillnaden och förhåller dig till en delvis förvaltnings- och delvis tjänstestyrd organisation
 • Coachar medarbetare inom ramen för ditt supportansvar
 • Kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
 • Arbetar med attityder, beteenden och kultur
 • Använder kunskapshantering på ett relevant sätt
 • Kan säkerställa ständig förbättring genom lessons learned
 • Kan använda dig av olika verktyg för support, tex ärendehantering, chat, telefonistöd mm
 

Antal dagar: 6

Pris: 39500 kr (ex moms)

Kursstart hösten 2019:

Steg 1: 21-22 oktober

Steg 2: 18-19 november

Steg 3: 16-17 december